Informationsblad Oktober/November 2020

---

UTEMILJÖ

Under november kommer vi att rengöra områdets lyktstolpars armaturglas samt se över möjligheten att byta till starkare, mer energisnåla ljuskällor. Detta i förhoppning om att kunna öka ljusflödet och tryggheten i området.

Beskärning av växtlighet i området kommer påbörjas i november. En del av beskärningen är så kallad föryngringsbeskärning, vilket innebär att förvuxna och täta buskar klipps till marknivå. Detta kan se radikalt ut men de buskar som beskärs klarar detta. Vid rensning av vår “naturmark” så lämnas en del av det rensade kvar på marken, detta för att främja mikrolivet och den biologiska mångfalden. 

 

SOPHANTERING

Vi inväntar bygglov från kommunen för att få gräva ner våra nya sopstationer. Förväntad byggstart till våren 2021.

De små soptunnorna som står i våra rabatter kommer att tas bort under november för att sänka sophanterings kostnader i föreningen. Elåtervinningskärl på Ekorrstigen är borttaget, pga att det var i dåligt skick.Vi hänvisar till den mobila återvinningscentralen som besöker området med jämna mellanrum.

Styrelsen är varse om tidiga tömningar av återvinnngskärl på Ekorrstigen. Kommunen är informerad om problemet. Fortsätt skicka felanmälningar om problemet kvarstår. 

 

RADONMÄTNING

Då det var många år sedan förra radonmätningen i vår Brf, har det återigen blivit dags. Detta är ett myndighetskrav och kommer att ske i minst 85 lägenheter. Egalif heter företaget som kommer sköta mätningen, Thomas Sommar heter han som fysiskt skall göra jobbet. Egalif kommer avisera berörda lägenheter under november. Det sätts ut en liten dosa i lägenheterna som skall finnas där i cirka 3 månader, sedan samlas dosorna in och skickas iväg för analys. 

 

SBA (SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE)

Nytt avtal för SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) har tagits fram tillsammans med Brandsäkra. Vi vill påminna alla boende om att ALLA trapphus och källargångar ska vara fria från barnvagnar, leksaker, hyllor, mattor och annat brandfarligt. Under våren kommer styrelsen tillsammans med Brandsäkra att skicka ut material om hur hushållen på bästa sätt ska bedriva brandskyddsarbetet i hemmet. 

 

RELINING HUS A

Dag- och spillvattnets samlingsledningar i källarstråken på A-huset(Mårdstigen 1-23) avslutas under november. 

 

ORIGINALDÖRRAR

Föreningen har ett förråd med originaldörrar i olika mått. Dörrarna kostar 400kr oavsett mått och skick. Vänligen kontakta styrelsen vid intresse. 

 

UTEBLIVET INFORMATIONSMÖTE HÖSTEN 2020 PGA COVID-19

Styrelsen hade för avsikt att hålla ett “fysiskt” informationsmöte i november. Där genomgång av årsredovisning och inkomna motioner som bordlades vid ordinarie årsstämman i maj skulle behandlas. Då läget i samhället åter har försämrats på grund av COVID-19 kommer styrelsen INTE hålla ett informationsmöte. Styrelsen kommer istället att ge ut information i textform angående årsredovisning och motioner. Frågor ang årsredovisning och motioner kommer att tas upp vid nästa års ordinarie stämma.

 

FELANMÄLNINGAR

Felanmälningar samt frågor/ärenden till vår förvaltare ska ske via SBCs kundtjänst, https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/. Inte till styrelsemailen.

 

Allt gott,

Styrelsen

---