Kallelse extra föreningsstämma 11 Oktober 2018

---

Extrastämma

Extra föreningsstämma i HSB:s Bostadsrättsföreningen Bergshamra i Solna hålls:

- Torsdagen den 11 oktober 2018, klockan 18:00 (OBS ny datum!)

- Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2 i Solna.

 

Huvudpunkten för stämman är en första röstning om nya stadgar.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Fastställande av dagordning
7. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
9. Förslag till nya stadgar, första beslutet/läsning
10. Fråga om omvandling av 2 hyresrätter till bostadsrätter.
11. Stämmans avslutning

Förslaget till nya stadgar finns på föreningens hemsida men också tillgängligt på föreningens expedition. Förslaget har delats ut på informationsmötet och ordinarie stämma under våren.

Styrelsen kommer också att informera om:

Fönsterrenoveringen – Stambytet - Bytet av bredbandsleverantör

Efter stämman kommer det finnas tid för frågor.

Rösträtt, ombud och biträde

Enligt föreningens stadgar § 12 gäller följande:
En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.
Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem.
Medlem får på föreningsstämma medföra högst ett biträde.
För fysisk person gäller endast annan medlem eller medlems make, sambo, föräldrar, syskon, barn och barnbarn får vara biträde eller ombud.

Välkomna!

Styrelsen

---