Uncategorized

Organisation

Föreningsstämman

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Den hålls en gång per år innan juni månads utgång. På föreningsstämman har du som medlem möjlighet att påverka hur föreningen ska fungera och vad den ska satsa på.

 

Om du vill ha ditt ärende behandlat på föreningsstämman ska du lämna in en skriftlig motion. Den ska vara styrelsen till handa senast den sista mars. Du kan maila in ditt ärende till styrelsen@brfbergshamra.se eller lämna det i brevlådan på Mårdstigen 1, alternativt posta ärendet till Expeditionen, Mårdstigen 1, 170 75 Solna.

 

Fullmakt

Om du inte har möjlighet att närvara personligen på föreningsstämman så kan du utöva din rösträtt genom ombud. Ombudet ska kunna uppvisa en skriftlig, daterad fullmakt i original. Fullmakten är giltig ett år från undertecknandet.

 

Här kan du ladda ner en stämmofullmakt som du fyller i och lämnar till ditt ombud.

 

Valberedningen

På den årliga föreningsstämman väljs varje år nya styrelseledamöter. Mandatperioderna är på ett respektive två år för att undvika att hela styrelsen byts ut samtidigt. Arbetet i styrelsen sker i form av arbetsgrupper med ansvarsområden och hela styrelsen sammanträder ca en gång i månaden. Om du är intresserad av att sitta i styrelsen hör du av dig till valberedningen@brfbergshamra.se.